མང་གཙོའི་དུས་དྲན་ ༤༢ ཐོག་གནང་བའི་གསུང་བཤད།

༄༅། ། དེ་རིང་བོད་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་མང་གཙོའི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༤༢ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་བོད་གཞུུང་བཀའ་ཤག་གིས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་དང༌། བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཕན་གྲོགས་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་དང༌། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི། གཞུང་འབྲེལ་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག སློབ་ཕྲུག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་མི། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཚོགས་བཅས་པར་མཛའ་བརྩེའི་འཚམས་འདྲི་དང་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།